Monday, July 04, 2005


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama-sama ayahnda, bonda serta adinda-adinda Baginda dalam tahun 1960an

No comments: