Thursday, March 08, 2007

Akhirnya pemburuan ku bernoktah..

Ibunda disaat menerima hadiah kemenangan di Pameran Urusan Rumahtangga Anjuran PERTIWI pada Julai 1989 yang disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.

No comments: